top of page

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Maculewicz Nocleg Giżycko

  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych administratora: nocleg.gizycko@gmail.com

  3. Dokonanie rezerwacji na pobyt w apartamentach, jest równoznaczne z wyrażeniem przez osobę rezerwującą zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanych w celu dokonania rezerwacji.

  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi noclegowe (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
b. kontaktowym, informowania o produktach i usługach Nocleg Giżycko  (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
c. zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Katarzyna Maculewicz w związku z poniesioną przez nią  szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do niej,

  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Nocleg Giżycko.

Właściciel nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz innych.

 PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Właściciel nie przekazuje danych osobowych chyba, że w niezbędnych przypadkach procesowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

  1. pozyskane dane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Katarzyna Maculewicz lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, zniszczenie nastąpi po wygaśnięciu umowy z Gościem. Zniszczenia dokonuje właściciel obiektu.

 PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, wszystkie czynności winny być przeprowadzane podczas pobytu Gościa  na terenie obiektu. Pytania można również zadawać na adres email nocleg.gizycko@gmail.com

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwia właścicielowi Nocleg Giżycko zawarcie umowy o usługi noclegowe.

DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Nocleg Giżycko dostępna jest na stronie internetowej www.nocleggizycko.pl, podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z zapoznaniem się treści postanowień oraz funkcjonowania RODO w Nocleg Giżycko.

Katarzyna Maculewicz Nocleg Giżycko

bottom of page